ANNE HAMNEBO

Konsult inom regelverk gällande livsmedel

Anne är kostekonom med inriktning ledarskap, har mångårig erfarenhet inom kvalitet, livsmedelssäkerhet och matens relation till människor.

Under flera år har hon arbetat med kvalitet och livsmedelssäkerhet på ett internationellt bolag, bl.a. som konsult åt certifierade kunder, främst inom fiskförädlingsindustrin, och senast som nationell kvalitetssamordnare. I rollen som kvalitetssamordnare ansvarade hon för leveranskvaliteten av tjänster hos storkundskonton och bidrog med expertis inom livsmedelssäkerhet internt hos bolaget samt externt för kunder. Privat är Anne engagerad i olika forum för att utveckla lösningar för måltidssituationer ur ett funktionsrättsligt perspektiv.

På Herax Food Solutions AB arbetar Anne med affärsutveckling, ledningssystem för kvalitet och livsmedelssäkerhet samt regelverksfrågor.

__________

Food safety and quality consultant.

Anne is an administrative dietician specialising in leadership. She has many years’ experience in quality, food safety and the human relationship with food.

For several years, she worked with quality and food safety at an international company, among other things as a consultant for certified customers, mainly in the fish processing industry, and most recently as a national quality coordinator. In her role of quality coordinator, she was responsible for the quality of supply of services at large customer accounts and contributed with her expertise in food safety, both internally at the company and externally for customers. In her spare time, Anne is involved in various forums to develop solutions for mealtime situations from a functionalist perspective.

At Herax Food Solutions AB, Anne works with business development, management systems for quality and food safety as well as regulatory issues.

anne.hamnebo@heraxfood.se
(+46) 0708 – 22 60 41