System för återvinning av förpackningar!

I samarbete med olika organisationer i övriga nordiska länder har Avfall Sverige tagit fram ett gemensamt skyltsystem med symboler för att underlätta avfallssorteringen för konsumenter. Märkningen för förpackningar och tidningar har uppdaterats för att bli ännu tydligare. Samma symboler ska finnas på förpackningar såväl som i soprum, på återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Detta kommer underlätta för konsumenterna att sortera rätt och förhoppningsvis även för företagen som sparar plats på förpackningen genom att använda en och samma symbol i hela Norden. För mer information gå in på: https://www.sverigesorterar.se/om-skyltsystemet/