Grundutbildning i märkning av livsmedelsförpackningar

Utbildningens syfte

Kursen är tänkt att ge en grundläggande förståelse för kraven i EU-förordning 1169/2011 om livsmedelsinformation (Informationsförordningen). Vi kommer även beröra annan märkningslagstiftning som knyter an till Informationsförordningen. Efter avslutat kurs ska deltagaren kunna utforma den obligatoriska märkningen på livsmedelsförpackningar, förstå hur frivillig information kan förmedlas utan att vilseleda konsumenten samt vilken information som behöver lämnas om oförpackade livsmedel och vid distansförsäljning.

Vem kan gå?

Utbildningen vänder sig till livsmedelsföretagare som vill veta mer om reglerna kring märkning och presentation av livsmedel.

Kursinnehåll

 • Bakgrund och syfte med EU-förordning 1169/2011.
 • Förordningens uppbyggnad – genomgång av artiklar och bilagor.
 • Obligatoriska märkningsuppgifter, inkl:
  • Näringsdeklaration.
  • Tillsatser, aromer och enzymer.
  • Sammansatta ingredienser.
 • Frivillig information.
 • Information om oförpackade livsmedel.
 • Information om livsmedel vid distansförsäljning.
 • Teori varvas med gruppövningar och diskussioner.

När och Var

30 Januari, heldag

Ekensbergsvägen 117, 171 25 Solna

Pris

5 900 kr/person, exkl moms

I priset ingår kursdokumentation, intyg, samt kaffe/te, smörgås och lunch.

Anmälan

Skicka din anmälan till info@heraxfood.se senast den 20 december, observera att det krävs minst 10 deltagare för att utbildningen ska kunna genomföras. Ange faktureringsadress, fakturareferens och eventuella kostpreferenser. Anmälan är bindande.