Ändringar i CLP-förordningen om klassificering och märkning

Den sjätte och sjunde omarbetade utgåvan av GHS gör det nödvändigt att ändra vissa tekniska bestämmelser om och kriterier för klassificering, förpackning och märkning i förordning (EG) nr 1272/2008. Framförallt innebär denna ytterligare utveckling av GHS att det införs en ny faroklass för okänsliggjorda explosiva ämnen och en ny farokategori, pyrofora gaser, inom faroklassen brandfarliga gaser. Övriga ändringar omfattar anpassningar till kriterierna för ämnen och blandning som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, de allmänna gränsvärdena, de allmänna bestämmelserna för att klassificera aerosoler i form av blandningar, och närmare detaljer om tillämpliga definitioner och klassificeringskriterier för faroklasserna explosiva ämnen, brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor, brandfarliga fasta ämnen, akut toxicitet, frätande/irriterande på huden, allvarlig ögonskada/ögonirritation, luftvägs- och hudsensibilisering, mutagenitet i könsceller, cancerogenitet, reproduktionstoxicitet, specifik organtoxicitet och fara vid aspiration. Dessutom införs ändringar av vissa faroangivelser och skyddsangivelser. Det är därför nödvändigt att anpassa vissa bestämmelser och kriterier i bilagorna I, II, III, IV, V och VI till förordning (EG) nr 1272/2008 till den sjätte och sjunde omarbetade utgåvan av GHS.

Läs mer…

Related Posts