ANDREA JUNGBLUT

Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Andrea är livsmedelsingenjör och har mångårig internationell erfarenhet inom livsmedelsbranschen. Under flera år har hon arbetat med kvalitet och livsmedelssäkerhet på en detaljhandelskedjas inköpsavdelning. Där har hon ansvarat för leverantörskontroller, produktanalyser, sensoriska tester, produktmärkning, myndighetskontakter, kritiska kundreklamationer och varit intern rådgivare i frågor som rör tillämpning av livsmedelslagstiftningen. På Herax Food Solution AB arbetar Andrea med ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet, ISO/FSSC 22000, HACCP och regelverksfrågor.

__________

Food safety and quality consultant.

Andrea is a food engineer with many years’ international experience in the food industry. She worked for several years with quality and food safety in the purchasing department of a retail chain, where she was responsible for supplier controls, product analyses, sensory tests, product labelling, authority contacts, critical customer complaints, and she served as an internal advisor in matters relating to the application of food legislation. At Herax Food Solution AB, Andrea works with management systems for food safety and quality, ISO/FSSC 22000, HACCP and regulatory issues.

andrea.jungblut@heraxfood.se
(+46) 0708-93 96 07